ย้อนรอยสู่ระเบียงเหอซี เส้นทางสายประวัติศาสตร์ |ชมถ้ำแกะสลักม่อเกา มรดกโลก สุดล้ำค่า | กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน ปราการด่านสุดท้ายแห่งจีนตะวันตก | หุบเขาสายรุ้งจางเย่ สีสันแห่งความงามของผืนปฐพี | สุสานเหลยไถ ต้นกำเนิด รูปสลักทองเหลือง อาชาเหยียบวิหก| สวมบทกองคาราวาน ขี่อูฐล่องเนินทรายครวญ | สระน้ำวงศ์พระจันทร์ อัศจรรย์โอเอซิสพระจันทร์เสี้ยว | เขาอัคคี แผ่นดินแห่งเปลวเพลิง ฉากหนึงแห่งมหากาพย์ไซอิ๋ว | ซากเมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณที่หายสาบสูญ |
 • : 02-246-5888,02-277-1111

เส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี หลานโจว อูรูมู่ฉี 8 วัน 6 คืน โดยการบิน ไชน่า เซาเทิร์น (CZ)

รหัสทัวร์
: QEGO1LHW-CZ001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: China Southern Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: หลานโจว อุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ย้อนรอยสู่ระเบียงเหอซี เส้นทางสายประวัติศาสตร์ |ชมถ้ำแกะสลักม่อเกา มรดกโลก สุดล้ำค่า | กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน ปราการด่านสุดท้ายแห่งจีนตะวันตก | หุบเขาสายรุ้งจางเย่ สีสันแห่งความงามของผืนปฐพี | สุสานเหลยไถ ต้นกำเนิด รูปสลักทองเหลือง อาชาเหยียบวิหก| สวมบทกองคาราวาน ขี่อูฐล่องเนินทรายครวญ | สระน้ำวงศ์พระจันทร์ อัศจรรย์โอเอซิสพระจันทร์เสี้ยว | เขาอัคคี แผ่นดินแห่งเปลวเพลิง ฉากหนึงแห่งมหากาพย์ไซอิ๋ว | ซากเมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณที่หายสาบสูญ |
BKK
- -
CAN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CAN
- -
LHW
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
URC
- -
CAN
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
CAN
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1LHW6NURCCZ241016
15 ต.ค. 256722 ต.ค. 2567

59,900

จอง
GO1LHW6NURCCZ241018
17 ต.ค. 256724 ต.ค. 2567

59,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 23.55 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 • 03.00 น.

  ออกเดินทางสู่ มหานครกว่างโจว โดย สายการบิน China Southern (CZ) เที่ยวบินที่ CZ3036

  06.55 น.

  เดินทางถึงสนามบิน กว่างโจวไป๋หยุน นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง

  08.30 น.

  ออกเดินทางสู่ นครหลานโจว มณฑลกานซู่ โดยสายการบิน China Southern (CZ) เที่ยวบินที่ CZ8985

  11.35 น.

  เดินทางถึง สนามบินหลานโจวจงฉวน นครสีทองตำตามนานแห่งราชวงศ์ฮั่น ซึ่งมีความสำคัญรองมาจากเมืองซีอานเท่านั้นเอง ทำหน้าที่เป็นประตูสู่เส้นทางสายไหม เชื่อมดินแดนตะวันตกและตะวันออกของจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับสองพันปี จากนั้นนำท่านรับสัมภาระแล้วออกเดินทาง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง ตัวแทนของแม่ผู้อ่อนโยนผู้ปกป้องลูกน้อยจากกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดของแม่น้ำเหลือง หรือแม่น้ำฮวงโห เป็นการจำลองถึงการแสดงความเคารพต่อแม่น้ำแห่งนี้ว่าเป็นเสมือนผู้โอบอุ้มคุ้มชูอารยธรรมของชาวจีน

  นำท่านชม สวนกังหันน้ำ สวนขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือนตัวแทนของเมืองหลานโจว มีเนื้อที่กว่า ห้าหมื่นตารางเมตร เอกลักษณ์สำคัญคือกังหันน้ำ นวัตกรรมอันทรงพลังของจีน ถูกนำเข้ามาจากยูนานในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อใช้ในการเกษตรและการชลประทาน อันเปลี่ยนภูมิทัศน์ของเมืองหลานโจวอันแห้งแล้งไปตลอดกาล ซึ่งนั้นทำให้เมืองหลานโจวถูกเรียกขานว่าเมืองแห่งกังหันน้ำนั้นเอง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเจิ้งหนิงลู่ ถนนอันเปรียบเสมือนถนนแห่งอาหารและสตรีทฟู้ดของเมือง ที่เต็มไปด้วยอาหารมากมายหลายแขนง ที่รวบรวมมาจากทั่วเมืองจีนให้เลือกทานกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หลานโจวแห่งเสเหลียง ข้าวบรียานีสไตล์จีน ช่วนช่วนปิ้งย่างและอีกมากมาย

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  LANZHOU ANSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

  นำท่านสู่ เมืองอู่เว่ย (ระยะทาง 272 ก.ม. ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองภาคตะวันตกของจีน อันเป็นจุดกึ่งกลางและเขตแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของเส้นทางสายไหม ตัวเมืองอู่เว่ย ถูกตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น เมื่อจักรพรรดิฮั่นอู๋ตี้ ได้รับสั่งให้ ฮั่วชี่ปิง ไล่ต้อนชาวซงหนูออกจากแผ่นดินราชวงศ์ฮั่น และตั้งเมืองอู่เวยให้เป็นเสมือนตัวแทนอำนาจของฮ่องเต้ต่อภูมิภาคตะวันตกอันกว้างใหญ่

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

  บ่าย

  ท่านเดินทางกลับ วัดพระกุมารชีพ หรือพระจิวม่อหลอซือในภาษาจีนกลาง ผู้เผยแผ่พระธรรมนิกายสราสติวาท อันเป็นหนึ่งในกายของมหายาน ตัวท่านเป็นโอรสของแคว้นกูชา อันสืบเชื้อสายมาจากเชื้อสายชนชั้นสูงแห่งแคว้นกัสมีร์ (แคชเมียร์) ท่านเป็นนักแปลภาษาอันเก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ตำราพระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤตให้เป็นภาษาจีน

  ท่านเดินทางสู่ สุสานเหลยไถ สุสานขุนศึกไร้นามผู้พิชิตแดนตะวันตกในสมัยราชวงศ์ฮั่น ขุดค้นพบในระหว่างการขุดหลุมหลบภัยในช่วงความขัดแย้งจีน-โซเวียต และหนึ่งในโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดแห่งนี้คือ อาชาเหินเหยียบวิหก (马踏飞燕) ทำด้วยทองเหลือง ปั้นขึ้นรูปอาชาผยองโบยบิน ลำตัวสีเลือด มีสามขากำลังทะยานไปข้างหน้า และอีกหนึ่งเหยียบนกนางแอ่น ม้าตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจีนอีกด้วย

  นำท่านสู่ เมืองจางเย่ (ระยะทาง 240 ก.ม. ใช้เวลาเดินประมาณ 2.5 ชั่วโมง) ดินแดนอันเป็นที่อยู่ของเย่จือ (ชาวป่าเถื่อนเผ่าหนึ่งที่อยู่นอกจงหยวน) เมืองยุทธศาสตร์บนแถบเส้นทางสายไหม เริ่มสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ฉิน เพื่อปกป้องพรมแดนตะวันตกจากพวกซงหนู ต่อมาเป็นจุดพักของเหล่าคาราวานพ่อค้าที่มักตั้งแคมป์ริมโอเอซิสและแม่น้ำรั่ว ปัจจุบันเป็นเมืองสำคัญของการเดินทางจากตอนกลางไปยังภาคตะวันตกของจีน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  ZHANGYE METROPOLIS HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสายรุ้งจางเย่ ชมหุบเขาขนาด 4 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานธรณีวิทยามรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของจีน เกิดจากหินทรายแดงอายุกว่า 240 ล้านปี ขลับด้วยสีสันสลับขาว แดง ส้ม ฟ้า และอีกมากมาย เป็นชั้นเค้กคาดยาวไปทั่วหุบเขา ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 22 ทำเลถ่ายทำภาพยนตร์ที่สวยที่สุดในโลก หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดสำหรับสาย Landscape

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วฉวน (ระยะทาง 223 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองหน้าด่านที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามฮั่น-ซงหนู ตามตำนานกล่าวว่าแม่ทัพฮั่วชีปิงได้เทเหล้าที่ได้รับจากฮ่องเต้ลงในลำธารเพื่อให้ทหารทุกนายได้ดื่ม เป็นการปลุกใจทหารในการทำศึก และนั้นทำให้เป็นชื่อที่มาของเมือง (จิ่วฉวน แปลว่า สายน้ำแห่งสุรา) ทั้งยังเป็นเมืองหลวงของเหล่าชนกลุ่มน้อย ไม่ว่าจะเป็น อุยกูร์ ตังกุต ทิเบต ซุงการ์ และอีกมากมายในประวัติศาสตร์หลายร้อยปีก่อน

  นำท่านชม กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน ป้อมปราการชายแดนอันดับหนึ่งในไต้หล้า อันถือเป็นจุดสิ้นสุดของแผ่นดินจีนที่สร้างขึ้นในสมัยฮ่องเต้หมิงไท่จู่แห่งราชวงศ์หมิง (จูหยวนจาง) เพื่อป้องกันการรุกรานของติมูร์แลง (ช่วงราวปี ค.ศ. 1372) กำแพงสูง 11 เมตร ยาว 60,000 เมตร ล้อมรอบด้วยหอระวังภัยและป้อมปราการ ประกอบด้วยก้อนอิฐจำนวน 99,999 ก้อน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

  ที่พัก

  JIAYUGUAN YUANDONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ระยะทาง 369 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เริ่มมีบทบาทในประวัติศาสตร์ของจีนกว่าสองพันปี นับตั้งแต่ยุครณรัฐวสันตศาสตร์ หรือชุนชิวจ้านกั๋ว ตัวเมืองตั้งอยู่บนจุดตัดของสามมณฑลได้แก่กานซู่ ซินเจียงและชิงไห่ และจากจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนระเบียงเหอซี ทำให้เมืองตุนหวงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นชาว เย่จือ ซงหนู เติร์ก ตังกุต และอีกมากมายต่างก็แย่งชิงกันนับหลายพันปี

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายครวญ หรือทะเลทรายหลิงซาซาน (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทั้งแปดแห่งตุนหวง เนินทรายขนาดย่อมที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองตุนหวง ที่มาของเนินทรายครวญเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ เมื่อลมพัดผ่านเนินทราย จะเกิดเสียงหวีดหวิวดคล้ายเสียงขลุ่ยนั้นเอง จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำวงพระจันทร์ โอเอซิสรูปพระจันทร์เสี้ยวที่เกิดจาน้ำผุดจากธรรมชาติ อันเป็นแหล่งน้ำที่ชาวคาราวานใช้สอยกันมากว่าสองพันปี ความลึกโดยเฉลี่ย 3-5 เมตร ยาว 242 เมตร และในปี ค.ศ. 1988 ทางการจีนก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตและความเป็นมาและความสำคัญของสระน้ำแห่งนี้ จากนั้นนำท่านย้อนยุคกลับไปเป็นกลุ่ม คาราวานพ่อค้า ขี่อูฐท่องทะเลทราย
  ** หมายเหตุ หากท่านใดที่ไม่ต้องการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าขี่อูฐ เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในตั๋วเข้าแล้ว ทั้งนี้รายการกิจกรรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองตุนหวง นั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนซาโจว หนึ่งในตลาดที่ใหญ่และครึกครื้นที่สุดของแถบเหอซี จากทำเลของเมืองตุนหวงที่เสมือนเบ้าหลอมรวมอารยธรรมทั้งจากตะวันตกและตะวันออก เลือกทานอาหารจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อาหารชาวหุย อุยกูร์ มองโกล ทิเบต คาซัค คีร์กีซ และอีกมากมายให้เลือกชิมเลือกทานกันอย่างจุใจ

  ที่พัก

  DUNHUANG XIYUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

  นำท่านชม ถ้ำแกะสลักม่อเกา (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองตุนหวง เป็นหมู่ถ้ำแกะสลักที่มีมากกว่า 500 ถ้ำ ยิ่งใหญ่ที่สุดในเส้นทางสายไหมตอนเหนือ ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก นับได้ว่าเป็นถ้ำแกะสลักของพระพุทธศาสนาที่สวยงามที่สุดของจีนและของโลก จากความอ่อนช้อยของงานแกะสลักหินแล้วยังมีการลงสีอันงดงามหยดย้อย ภายในถ้ำยังมีภาพเขียนสีที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ พุทธชาดกและวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละยุคสมัย นับตั้งแต่ยุคราชวงศ์จิ้นราว ค.ศ. 366 จนถึงยุคราชวงศ์สุย ค.ศ. 618 หรือกว่า 1,300 ปีมาแล้ว
  ** หมายเหตุ ภายในถ้ำแกะสลัก จะห้ามใช้กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์เพื่อการถ่ายรูปโดยเด็ดขาด

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

  บ่าย

  ท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองหลิวหยวน (ระยะทาง 151 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรปันหรือทูลูฟาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) เมืองโอเอซิสอันชุ่มชื้นที่มีเพียงไม่กี่แห่งด้วยระบบน้ำใต้ดินที่หล่อเลี้ยงชาวเมือง นับตั้งแต่ชาวโทคาเรียนตั้งรกร้าง ณ ดินแดนแห่งนี้เมื่อสามพันปีก่อน ปัจจุบันเป็นเมืองที่ผลิตองุ่นและเบอร์รี่ที่ถือว่าอร่อยที่สุดของจีน
  หมายเหตุ รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม การเดินทางด้วยรถไฟ ท่านจะต้องทำการยกกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง และภายในสถานีอาจจะไม่มีบันไดเลื่อน หรือลิฟต์ให้บริการ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  TURPAN HUOSHANHONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)

  นำท่านชม เขาอัคคี เขาหินทรายที่กรัดกร่อนด้วยลมและแสงแดด อยู่ในบริเวณ Turpan Depression ที่ต่ำกว่าน้ำทะเลเป็นอันดับสองของโลก เกิดเป็นเขตที่ร้อนและแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงราชวงศ์หมิง กวี อู๋เฉิงเอิน ได้เขียนให้เขาอัคคีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไซอิ๋วและคณะของพระถังซำจั๋งต้องตะลุยฝ่าเพื่อไปอัญเชิญประไตรปิฎกนั้นเอง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเกาชาง เมืองอดีตที่หายสาบสูญจากหน้าประวัติศาสตร์กว่า 600 ปี นับตั้งแต่การก่อร่างสร้างเมืองโดยชาวซงหนูในปี ค.ศ. 1 เจริญรุ่งเรืองในยุคราชวงศ์ฮั่น และสู่จุดสูงสุดในการเป็นมหานครบนเส้นทางสายไหมอันรุ่งโรจน์ด้วยวัฒนธรรมและจิตรกรรมที่ถ่ายทอดมาจากชาวกรีกในเอเชียกลางและศาสนาพุทธจากอินเดีย ภายใต้การปกครองของชาวอุยกูร์เป็นที่รู้จักในนามเมือง ราคาโคโจ มหานครแห่งนี้ถูกทำลายโดยกองทัพมองโกลในช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่ 14 และถูกทิ้งร้างให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นับตั้งแต่นั้นมา

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอูรูมู่ฉี (ระยะทาง 151 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ชื่ออูรุมชี คาดว่าได้มาจากภาษามองโกเลียที่แปลว่า เขตเลี้ยงสัตว์อันสวยงาม ปัจจุบันเป็นเมืองการค้าที่ส่งต่อจากเขตอุตสากรรมทางตะวันออกไปยังยุโรปผ่านเส้นทางสายไหมใหม่ในโครงการ BRI

  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (ต้าปาจา) ตลาดแกรนด์บาซาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีน ณ บนจุดเส้นทางการค้าเส้นทางสายไหม อิสระช็อปปิ้งเลือกซื้อเลือกทานสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นของฝากเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี จากหลากหลายชนเผ่าทั่วเอเชีย หรือแวะทานอาหารที่รวบรวมมาจากทั่วทวีปเอเชีย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  URUMQI SHANGDE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 18)

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุรุมชีติโวพู เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern (CZ)
  สำหรับโปรแกรมเดินทางวันที่ 16-23 ก.ย. 2567 และ 17–24 ต.ค. 2567 เดินทางโดย สายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ6895 ออกเดินทางจากสนามบินอูรุมชีเวลา 10.45 น. และเดินทางถึงสนามบินกว่างโจว เวลา 15.55 น. (บริการอาหารเช้าแบบ BOX SET)

  12.45 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน โดย สายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ6883

  18.10 น.

  เดินทางถึงสนามบิน กว่างโจวไป๋หยุน นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง

  20.15 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ361

  22.00 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.   การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทางเที่ยวบินที่ระบุในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านที่ต้องการออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง เพื่อยืนยันเที่ยวบินของโปรแกรมที่ถูกต้อง กรณีออกบัตรโดยสารภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และไม่สอดคล้องกับเที่ยวบินของโปรแกรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นได้

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสารการเดินทาง

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

5.      กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

6.   กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก

**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้

1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและจีน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม / ท่าน / จำกัดท่านละ 1 ใบ
6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
7. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้าหน้าที่) ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2.  ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ (ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศจีนในรอบ 6 เดือน ไม่เกิน 90 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลจีนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)
3.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
7.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1LHW6NURCCZ241016

เดินทางวันที่ 15 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-10-16 2024-10-16 03:00 - 06:55 avatar-img CZ3036
CAN - LHW 2024-10-16 2024-10-16 08:30 - 11:35 avatar-img CZ8985
URC - CAN 2024-10-22 2024-10-22 12:45 - 18:10 avatar-img CZ6883.
CAN - BKK 2024-10-22 2024-10-22 20:15 - 22:00 avatar-img CZ361

GO1LHW6NURCCZ241018

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-10-18 2024-10-18 03:00 - 06:55 avatar-img CZ3036
CAN - LHW 2024-10-18 2024-10-18 08:30 - 11:35 avatar-img CZ8985
URC - CAN 2024-10-24 2024-10-24 10:45 - 15:55 avatar-img CZ6895
CAN - BKK 2024-10-24 2024-10-24 19:55 - 22:00 avatar-img CZ361
รหัสทัวร์ : QEGO1LHW-CZ001