ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามความต้องการ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บริการจองโรงแรมที่พัก บริการจองบัตรท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิเช่น Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360, Peak Tram (ฮ่องกง) Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Water Park, Dolphin Discovery ( สิงคโปร์ ) Universal Studio Japan, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea , Osaka Amazing Pass , Kansai Thru Pass ( ญี่ปุ่น )
  • : 02-246-5888,02-277-1111

แพ็กเกจ เกาะพีพี-แบมบู-ปิเล๊ะ-มาหยา (เรือสปีดโบ๊ท)

4.0
Code
: QEQTHKT-PK00113
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 1 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

เกาะพีพี หาดไม้ไผ่ แหวกว่ายน้ำใสสีมรกตที่ ปิเล๊ะลากูน พบกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่น่าหลงใหลกับกิจกรรมดำน้ำตื้นและว่ายน้ำที่สนุกสนานตลอดทั้งวัน

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (1 วัน 1 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

เกาะพีพี-แบมบู-ปิเล๊ะ-มาหยา (เรือสปีดโบ๊ท)
06:30 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ(เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
08:30 น. พบกันที่ ท่าเรือแหลมหงา จุดเช็คอิน ของซีสตาร์ อันดามัน เพื่อเช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ตีนกบผ้าเช็ดตัว และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ/โอวัลติน
09:00 น. เตรียมพร้อม และออกเดินทางจากท่าเรือแหลมหงา ภูเก็ต เพื่อเดินทางสู่ เกาะพีพี ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก speedboat
10:00 น. นำทุกท่านสู่ เกาะไผ่ (Bamboo Island) ชมความงามของชายหาด และชมต้นสนที่ขึ้นบนเกาะมากมายจนมองไกลๆคล้ายต้นไผ่ ท่านสามารถพักผ่อนบนหาดหรือเล่นน้ำหน้าชายหาด 
  จากนั้นนำท่าน ดำน้ำตื้นชมปะการัง บริเวณรอบเกาะ
12:30 น. รับประทานอาหารกลางแบบ บุฟเฟ่ต์ ณ เกาะพีพีดอน หลังรับประทานอาหารพักผ่อนบนชายหาดได้ตามอัธยาศัย
14:00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม อ่าวปิเละ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่าสระว่ายน้ำกลางทะเล พร้อมกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แพดเดิ้ล บอร์ด หรือ นั่งเรือหางยาวชมความงามของอ่าวปิเละ (ค่าเรือหางยาวไม่รวมในค่าทริป)
15:00 น. ล่องเรือผ่าน ถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบ โดยนักเดินเรือโบราณ และเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง จากนั้นแวะหาดลิง ชมลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะจำนวนมาก
15:30 น. นำทุกท่านกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ
16:30 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมหงา และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกทุกวัน)

เกาะพีพี-แบมบู-ปิเล๊ะ-มาหยา 

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-11 ปี

เรือสปีดโบ๊ท

1,700-

1,300-

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตรานี้รวม

1. รถรับส่ง

2. เรือไป-กลับ

3. หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจ

4. เพดเดิลบอร์ดโต้คลื่น

5. น้ำดื่ม ขนม และผลไม้

6. อาหารเช้า กลางวัน และอาหารว่างตอนเย็น

7. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์

8. เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR

9. ประกันอุบัติเหตุ 

10. ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

รหัส : QEQTHKT-PK00113