ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – เมืองเก่าซูริค - ซุก - ขึ้นยอดเขาพิลาตุส – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น – อินเตอร์ลาเคน - ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คุม - อินเตอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาร์ล - กระเช้า Eiger Express และ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น - มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง - โกล เดอ ปิ ยง – ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท - โลซานน์ - เจนีวา
 • : 02-246-5888,02-277-1111

สวยกว่าสวรรค์ สวิสในฝัน 4 เขา SWITZERLAND 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

รหัสทัวร์
: QEGO3ZRH-EK002
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: เจนีวา อินเตอร์ลาเคน ซูริค ลูเซิร์น เบิร์น เซอร์แมท ซูก มองเทรอซ์

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – เมืองเก่าซูริค - ซุก - ขึ้นยอดเขาพิลาตุส – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น – อินเตอร์ลาเคน - ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คุม - อินเตอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาร์ล - กระเช้า Eiger Express และ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น - มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง - โกล เดอ ปิ ยง – ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท - โลซานน์ - เจนีวา
BKK
- -
DXB
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
ZRH
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
GVA
- -
DXB
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3ZRH5NGVAEK241015-2
15 ต.ค. 256722 ต.ค. 2567

99,900

จอง
GO3ZRH5NGVAEK241113-2
13 พ.ย. 256720 พ.ย. 2567

99,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 23.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน Emirates (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  *** คณะที่เดินทาง วันที่ 7, 15, 21 ตุลาคม นัดหมายเวลา 22.30 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน EK 385 / ออกเดินทางจากประเทศไทย เวลา 01.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เวลา 04.45 น. ***
 • 02.50 น.

  ออกเดินทางจากประเทศไทย สู่ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 377

  06.00 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  08.40

  เดินทางต่อสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน EK 87

  13.20 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานโคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
  นำท่านเที่ยวชม เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRY’S HOME หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย ท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ
  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาพิลาทุส (Pilatus) ฉายาเจ้ามังกรแดง ให้ท่านได้ นั่งรถไฟไต่เขาฟันเฟืองที่ชันที่สุดในโลก (45องศา) (World Steepest Cog Wheel Railway) ซึ่งเขาพิลาทุสได้ตั้งอยู่ตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,132 เมตร ซึ่งรถไฟไต่เขานี้ เปิดมาตั้งแต่ปี 1889 โดยใช้หัวรถจักรไอน้ำในการขับเคลื่อน ส่วนในปัจจุบันใช้เป็นระบบไฟฟ้า วิวจากยอดเขาท่านจะได้ชมความงามของเทือกเขาที่สุดสวยงาม ได้ชมวิวทะเลสาบลูเซิร์น (Luzern Lake) จากมุมที่สวยที่สุดจากบนยอดเขา สำหรับยอดเขาพิลาตุสนั้นเป็นหนึ่งในยอดเขาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ โดยบนยอดเขา ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบลูเซิร์น และเมืองต่างๆโดยรอบ ในวันที่อากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนรามาของยอดเขาอัลไพน์ได้กว่า 73 ยอดเลยทีเดียว โดยยอดเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขามังกรแห่งสวิส ซึ่งมาจากตำนานใน ศตวรรษที่ 14-15 ที่มีชาวนาคนหนึ่งได้เห็นมังกรบินมาจากยอดเขาริกิและมังกรได้ปล่อยหินมาก้อนหนึ่งบนยอดเขาพิลาตุส และเชื่อกันว่าหินก้อนนี้สามารถรักษาโรคต่างๆได้ และคำว่าพิลาตุสนั้นมาจาก ปอนติอุส พิลาทุส (Pontius Pilatus) ผู้สั่งให้ตรึงพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนในสมัยต้นคริสต์ศักราช โดยนอกจากทัศนียภาพอันงดงามแล้วนั้นบนยอดเขาพิลาตุส ยังมีกิจกรรมมากมายหลายๆอย่างให้ทำ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามแต่ฤดูกาล อาทิ เช่น การเล่น Tabogan Run , การเล่นสกี , สโนว์บอร์ด หรือการขี้จักรยาน (ค่ากิจกรรมบางอย่างต้องจ่ายเพิ่ม)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านลงจากเขาโดยกระเช้า เพื่อล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาทุส (Mount Pilatus) ทำให้วิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์นดูงดงามยิ่งขึ้น ทะเลสาบลูเซิร์นยังได้ชื่อว่าเป็น “ทะเลสาบที่สวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์” อีกด้วย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น
  นำท่านเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS KREINZ หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ ตามรอยซีรี่ย์เรื่องดังของเกาหลีอย่าง Crash Landing on you
  จากนั้นนำท่าน นั่งรถรางไฟฟ้า จากสถานี Harderbahn ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาร์เดอร์ (Harder Klum) ยอดเขาที่ตั้งอยู่เหนือเมืองอินเตอร์ลาเคน ที่มีความสูง 1,322 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

  บ่าย

  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบจากมุมสูง ชิมวิวแบบพาโนรามาของเมืองอินเตอร์ลาเคนที่มีทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ขนาบทั้งสองข้างจากจุดชมวิวทิวทัศน์ของยอดเขา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากเขาสู่ เมืองอินเตอร์ลาเกน (Interlaken) อิสระให้ท่านได้ได้เดินเล่นภายในเมือง สัมผัสบรรยากาศ และธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก STELLA หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่สถานี Eigergletscher ให้ท่านได้เพลิดเพลินยนกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขาจุงเฟรา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อขึ้นสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) โดยเมื่อปี ค.ศ. 2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ได้อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก ในปี ค.ศ.2010 อีกด้วย นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านเดินลัดเลาะสู่ถนนจุงเคอร์นกาสเซ (Junkerngasse) ถนนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในย่านเมืองเก่า มีบ้านอาคารสไตล์บาโรกตอนปลาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเบิร์น (Bern’s Minster) วิหารสไตล์โกธิคที่สูงที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 จากนั้นเดินสู่ถนนแครมกัซเซอ (Kramgasse) ทำท่านชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge) อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง นำท่านเดินชมมาร์คกาสเซ (Marktgasse) ที่เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN WESTSIDE หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน
  นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์สู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) ยอดเขาที่มีความสูง 3,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้รับชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลสุดสายตาของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านได้ท้าทายความสูงโดยการเดินบน "The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 ซึ่งสามารถมองเห็นวิวยอดเขาต่างๆ ของสวิตเซอร์แลนด์อย่าง จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น และมองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SIMI HOTEL หรือเทียบเท่า **ในกรณีที่ห้องพักเมืองเซอร์แมตเต็ม จะเปลี่ยนไปนอนเมืองข้างเคียงแทน ***
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่า “ริเวียร่าของสวิส” ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นำท่านชมภายนอกปราสาทชิลยอง (Chillon castle) โดยปราสาทแห่งนี้ เป็นปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี นำท่านเที่ยวชม เมืองโลซานน์ เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทย เนื่องจากเป็นเมืองที่ในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเคยประทับและทรงศึกษาที่เมืองแห่งนี้อีกด้วย
  จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ นำท่านชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และรัฐบาลไทยได้ส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านเดินต่อสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด (Jet d'eau) ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ (The Flower Clock) สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา

  17.00 น.

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

  21.20 น.

  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 84
  *** คณะที่เดินทางวันที่ 21 ตุลาคม ออกเดินทางสู่ดูไบ เวลา 20.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เวลา 06.05 น. ***
 • 05.50 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  09.40 น.

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 372
  *** คณะที่เดินทาง วันที่ 13 กันยายน เดินทางโดยเที่ยวบิน EK 370 / ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เวลา 09.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.25 น. ***
  *** คณะที่เดินทาง วันที่ 21 ตุลาคม / ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เวลา 09.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.40 น. ***

  19.15 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้)

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก. , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ (12 CHF /ต่อท่าน)
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 24 CHF /ต่อท่าน)

GO3ZRH5NGVAEK241015-2

เดินทางวันที่ 15 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-10-16 2024-10-16 01:35 - 04:45 avatar-img EK385
DXB - ZRH 2024-10-16 2024-10-16 08:40 - 13:20 avatar-img EK087
GVA - DXB 2024-10-21 2024-10-22 21:40 - 05:50 avatar-img EK84
DXB - BKK 2024-10-22 2024-10-22 09:40 - 19:15 avatar-img EK372

GO3ZRH5NGVAEK241113-2

เดินทางวันที่ 13 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-11-14 2024-11-14 01:35 - 04:45 avatar-img EK385
DXB - ZRH 2024-11-14 2024-11-14 08:40 - 13:20 avatar-img EK087
GVA - DXB 2024-11-19 2024-11-20 21:40 - 05:50 avatar-img EK84
DXB - BKK 2024-11-20 2024-11-20 09:40 - 19:15 avatar-img EK372
รหัสทัวร์ : QEGO3ZRH-EK002