นิวยอร์ค-บิงแฮมตั้น-น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา) ล่องเรือ Maid of the Mist-ช้อปปิ้ง Fashion Outlet Niagara พิเศษ!! มื้อกลางวันอาหารไทย-
แฮริสเบิร์ก-เฮอร์ชี่ช้อคโกแลต-วอชิงตัน ดี ซี ชมเมือง พิเศษ!! มื้อกลางวันอาหารไทย-ฟิลาเดลเฟีย-นิวยอร์ค ชมเมือง-Woodbury Outlet-นิวยอร์ค เดินเล่นไทม์สแควร์
พิเศษ!! มื้อค่ำอาหารไทย นิวยอร์ค-ล่องเรือชมอนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ พิเศษ !! ขึ้นชมตึกเอ็มไพร์สเตท
 • : 02-246-5888,02-277-1111

ดินแดนแห่งเสรีภาพกับตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish (TK) พิเศษ!! ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท ล่องเรือ Maid of the Mist

รหัสทัวร์
: QEGO3JFK-TK001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Turkish Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: นิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก-วอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ไนแอการ่า วอชิงตัน ดี.ซี.

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

นิวยอร์ค-บิงแฮมตั้น-น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา) ล่องเรือ Maid of the Mist-ช้อปปิ้ง Fashion Outlet Niagara พิเศษ!! มื้อกลางวันอาหารไทย- แฮริสเบิร์ก-เฮอร์ชี่ช้อคโกแลต-วอชิงตัน ดี ซี ชมเมือง พิเศษ!! มื้อกลางวันอาหารไทย-ฟิลาเดลเฟีย-นิวยอร์ค ชมเมือง-Woodbury Outlet-นิวยอร์ค เดินเล่นไทม์สแควร์ พิเศษ!! มื้อค่ำอาหารไทย นิวยอร์ค-ล่องเรือชมอนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ พิเศษ !! ขึ้นชมตึกเอ็มไพร์สเตท
BKK
- -
IST
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
IST
- -
JFK
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
JFK
- -
IST
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
IST
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3JFK6NJFKTK241021
21 ต.ค. 256730 ต.ค. 2567

119,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 20.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 บริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish (TK) ROW M เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก *ผู้เดินทางต้องแสดงตัวพร้อมสัมภาระกับเจ้าหน้าที่เช็คอินด้วยตนเอง*

  23.05 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Turkish เที่ยวบินที่ TK069
 • 05.20 น.

  เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  07.05 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน Turkish เที่ยวบินที่ TK003 *** เครื่องบิน บินผ่านเส้นเวลาสากล ***

  10.45 น.

  เดินทางถึงสนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้ JFK มหานครนิวยอร์ค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับท่าน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตั้น Binghamton ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hampton Inn, Binghamton หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางะรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมรกัน โดยน้ำตกไนแองการ่าเกิดจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้งห้า และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัรฐอเมริกาและประเทศแคนาดา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

  บ่าย

  นำท่านล่องเรือ Maid of the Mist ชมน้ำตกไนแอการ่า Niagara Falls ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่า ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำ ตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตก 3 แห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า Horseshoe Falls สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า Maid of the Mist เปิดให้บริการ วันที่ 25 มี.ค. - 23 ธ.ค. 2567 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the Winds แทน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้) *Cave of the Winds เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดได้เช่นกัน โดยลงลิฟต์สู่เบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำเสียงดังกึกก้อง เกิดเป็นละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณ*

  จากนั้นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy’ R US Express, Vitamin World ฯลฯ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก Harrisburg เมืองหลวงของรัฐเพนซิเวเนีย Pennsylvania ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ Entertainment Complex มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑช็อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Harrisburg หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. Washington, D.C. นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

  นำท่านชมนครวอชิงตัน ดี ซี ชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว White House สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน Washington Monument แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น Lincoln Memorial อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน Jefferson Memorial อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

  บ่าย

  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ National Air and Space Museum พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ จากนั้นเข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธุ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Chantilly – Dulles Airport หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย Philadelphia เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  นำท่านชมเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย เป็นเมืองที่ริเริ่มประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ Independence Hall ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา” United State of America ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครนิวยอร์ก New York (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านชมเมืองที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมาก ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree Fort Lee New Jersey หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมืองวู๊ดบูรี่ Woodbury (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ

  กลางวัน

  อิสระอาหารลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต

  บ่าย

  สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่มหานครนิวยอร์ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นให้ท่านเดินเล่นย่านย่านไทม์สแควร์ Time Square ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ Broadway Avenues ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5 Fifth Avenue ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก "The most expensive street in the world" และชม Apple Store ตัวร้านอยู่ใต้ดิน บนพื้นดินมีกระจกใสทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ มีสัญลักษณ์แอปเปิ้ลเรองแสงขนาดใหญ่และบันไดแก้วสำหรับเดินลงยังตัวร้านชั้นล่าง จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree Fort Lee New Jersey หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค New York นำท่านเที่ยวชมมหานครนิวยอร์ก New York ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค Central Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค นำชมย่านวอลล์สตรีท Wall Street ถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง เป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งนึ่งและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์คเริ่มตั้งต้นบนถนนสายนี้ ชมรูปปั้นวัวกระทิง สัญลักษณ์ที่หมายถึง เศรษฐกิจที่ดีของอเมริกา สืบเนื่องจากการสร้างกำลังใจให้กับชาวอเมริกันในช่วงยุคที่หุ้นตกอย่างหนัก พ.ศ.2550 ที่ใช้สัญลักษณ์รูปวัวกระทิง เนื่องจากเวลาที่หุ้นขึ้น คนในตลาดหุ้นจะร้องว่า BULL เป็นการโห่ร้องแสดงความยินดี จากนั้นชมโบสถ์ทรินิตี้ Trinity Church โบสถ์ที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของนครแมนฮัตตัน

  นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เพื่อขึ้นเกาะลิเบอร์ตี Liberty Island เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Statue of Liberty ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านชมบริเวณ Ground Zero 9/11 Memorial เดิมเป็นที่ตั้งของตึกแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในอเมริกา ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารใหม่หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในวันที่ 9 ก.ย.2001 ให้ท่านถ่ายรูปกับคารแห่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นแทนตึกเดิมคู่กับ วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ One World Trade Center ซึ่งกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ ด้วยระดับความสูง 1,176 ฟุต ด้านนอกจารึกรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมกว่า 3,000 รายชื่อ และนำชม สะพานบรู้คลิน สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1883 เคยเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์คซิตี้ แมนฮัตตันและบรู้คลิน

  จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท Empire State Building ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังนี้ได้มาจากชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931 ตึกเอ็มไพร์สเตทเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันมีความสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องนำมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น

  17.00 น.

  ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน JFK

  20.50 น.

  นำท่านเดินทางออกจากสนามบิน JFK โดยสายการบิน Turkish เที่ยวบินที่ TK002 ***เครื่องบิน บินผ่านเส้นเวลาสากล***
 • 13.45 น.

  เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง

  15.20 น.

  นำท่านเดินทางออกจากสนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน Turkish เที่ยวบินที่ TK058
 • 04.45 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.  ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ท่านละ 8,500 บาท)
***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

2.   ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3.   เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4.   หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5.   การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6.   หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1.   ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.   ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4.   ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5.   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7.   ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.   ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 กิโลกรัม / ชิ้น (ท่านละ 2 ชิ้น), ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3.   ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.   ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอเมริกา (กรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ จองคิวนัดหมายและดำเนินการด้านการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านละ 8,500-.)

*** แนะนำตรวจสอบคิววีซ่าก่อนทำการจอง ***

6.   ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (14 USD/ต่อท่าน)

7.   ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 USD/ต่อท่าน)

GO3JFK6NJFKTK241021

เดินทางวันที่ 21 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IST 2024-10-21 2024-10-22 23.05 - 05.20 avatar-img TK069
IST - JFK 2024-10-22 2024-10-22 07:05 - 10:45 avatar-img TK003
JFK - IST 2024-10-28 2024-10-29 20.50 - 13.45 avatar-img TK002
IST - BKK 2024-10-29 2024-10-30 15.20 - 04.45 avatar-img TK058
รหัสทัวร์ : QEGO3JFK-TK001