มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - หมู่บ้านเบรียน-แชร์วีเนีย - ขึ้นกระเช้าข้ามประเทศ Matterhorn Alpine Crossing - เซอร์แมท - แทซ - มองเทรอซ์ - เจนีวา – โลซานน์ - เบิร์น – กรินเดอร์วาร์ล – ขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน - อินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบเบรียนซ์ - ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น - ชาฟฟ์เฮาเซิน - แม่น้ำไรน์
 • : 02-246-5888,02-277-1111

ไม่ใช่ทะเลแต่เป็นเขา ขึ้นกระเช้าข้ามประเทศ อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

รหัสทัวร์
: QEGO3MXP-EK017
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: มิลาน เจนีวา อินเตอร์ลาเคน ซูริค ลูเซิร์น เบิร์น เซอร์แมท ซูก มองเทรอซ์

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - หมู่บ้านเบรียน-แชร์วีเนีย - ขึ้นกระเช้าข้ามประเทศ Matterhorn Alpine Crossing - เซอร์แมท - แทซ - มองเทรอซ์ - เจนีวา – โลซานน์ - เบิร์น – กรินเดอร์วาร์ล – ขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน - อินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบเบรียนซ์ - ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น - ชาฟฟ์เฮาเซิน - แม่น้ำไรน์
BKK
- -
DXB
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
MXP
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
ZRH
- -
DXB
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3MXP4NZRHEK240918
18 ก.ย. 256724 ก.ย. 2567

79,900

จอง
GO3MXP4NZRHEK241113
13 พ.ย. 256719 พ.ย. 2567

82,900

จอง
GO3MXP4NZRHEK241203
03 ธ.ค. 256709 ธ.ค. 2567

82,900

จอง
GO3MXP4NZRHEK241226
26 ธ.ค. 256701 ม.ค. 2568

99,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 23.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน Emirates (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 03.30 น.

  ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK377

  06.50 น.

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  09.45 น.

  ออกเดินทางจากต่อสนามบินดูไบ สู่ประเทศอิตาลีโดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK205

  14.20 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน และเป็นที่ตั้งของร้านค้า ชั้นนำมากมาย รวมถึงร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเบรียน-แชร์วีเนีย (Breuil Cervinia) ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องสกีรีสอร์ทมากที่สุดในอิตาลีและแถบเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,050 เมตร
  จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า “Matterhorn Alpine Crossing” กระเช้าข้ามประเทศที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งจะเดินทางข้ามเทือกเขาแอลป์ระหว่าง 2 ประเทศ อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) แห่งเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้เห็นวิวอันน่าตื่นตาตื่นใจของเทือกเขาแอลป์ทั้งจากทางฝั่งอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ และที่มีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อได้มองจากมุมสูง ได้เห็นอาคาร บ้านเรือนต่างๆ ที่สร้างในสไตล์สวิสชาเลต์ (Swiss Chalet) ซึ่งซ่อนตัวอยู่ทามกลางหุบเขาอันยิ่งใหญ่ อันสวยงาม โดยยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นนั้นสูงถึง 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และได้ชื่อว่าเป็น "ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์" ให้ท่านได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าลงจากเขา เข้าสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

  เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  บ่าย

  นำท่านชมเมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก MODERN TIMES หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชม เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่า “ริเวียร่าของสวิส” ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ทางด้านนอก ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด (Jet d'eau) ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ (The Flower Clock) สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทย เนื่องจากเป็นเมืองที่ในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเคยประทับและทรงศึกษาที่เมืองแห่งนี้อีกด้วย นำท่านชม สวนสาธารณะเดอน็องตู (Le Denantou) สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และรัฐบาลไทยได้ส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก ในปี ค.ศ.2010 อีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Harry’s Home Bern หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่สถานี Eigergletscher ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขาจุงเฟรา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อขึ้นสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) โดยเมื่อปี ค.ศ. 2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ได้อีกด้วย
  หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขา

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านลงจากเขาเพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) หมู่บ้านเล็กๆ อันเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาอันสวยงาม ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีน้ำตกมากถึง 72 แห่งที่คอยอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้ชมความสวยงาม โดยน้ำตกมีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า “น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach waterfall)” มีความสูง 297 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
  นำท่านเดินทางต่อสู่ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ ตามรอยซีรี่ย์เรื่องดังของเกาหลีอย่าง Crash Landing on you มีเวลาให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของทะเลสาบ
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซูริค (Zurich)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTERCITY ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย
  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง

  เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในเมืองนั้นตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆที่บอกเรื่องราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนั้นแล้วเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงจากการที่เป็นที่ตั้งของน้ำตกไรน์ (Rhine Fall) ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
  นำท่านชมน้ำตกไรน์ (Rhine Falls) น้ำตกที่ใหญ่สวยงามและตื่นตาตื่นใจซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์ทั้งสายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปและได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลางด้วย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของน้ำตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  17.00 น.

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

  22.15 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 86 **กำหนดการเดินทาง 13-19 พ.ย.67 / 3-9 ธ.ค.67 / 26 ธค67-1 ม.ค.68 เวลาออกเดินทาง ปรับเป็น 21.50 น.**
 • 06.25 น.

  เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง **กำหนดการเดินทาง 13-19 พ.ย.67 / 3-9 ธ.ค.67 / 26 ธค67-1 ม.ค.68 เวลาเดินทางถึง ปรับเป็น 07.05 น.**

  09.40 น.

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 372 **คณะที่เดินทางวันที่ 18 กันยายน ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK370 เวลา 09.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.25 น.** **กำหนดการเดินทาง 13-19 พ.ย.67 / 3-9 ธ.ค.67 เวลาออกเดินทาง ปรับเป็น 09.30 น.** **กำหนดการเดินทาง 26 ธ.ค.67-1 ม.ค.68 เวลาออกเดินทาง ปรับเที่ยวบินเป็น EK370 เวลาออกเดินทางปรับเป็น 08.55 น.**

  19.15 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ. **กำหนดการเดินทาง 13-19 พ.ย.67 / 3-9 ธ.ค.67 เวลาเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ปรับเป็น 18.40 น.** **กำหนดการเดินทาง 26 ธค67-1 ม.ค.68 เวลาเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ปรับเป็น 18.05 น.**

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้)

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี
  มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ( 11 CHF /ต่อท่าน)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 21 CHF /ต่อท่าน)

GO3MXP4NZRHEK240918

เดินทางวันที่ 18 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-09-19 2024-09-19 03:30 - 06:50 avatar-img EK371
DXB - MXP 2024-09-19 2024-09-19 09:45 - 14:20 avatar-img EK205
ZRH - DXB 2024-09-23 2024-09-24 22:15 - 06:25 avatar-img EK86
DXB - BKK 2024-09-24 2024-09-24 09:00 - 18.25 avatar-img EK370

GO3MXP4NZRHEK241113

เดินทางวันที่ 13 พ.ย. 2567 - 19 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-11-14 2024-11-14 02:00 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - MXP 2024-11-14 2024-11-14 09:05 - 13:10 avatar-img EK205
ZRH - DXB 2024-11-18 2024-11-19 21:50 - 07:05 avatar-img EK86
DXB - BKK 2024-11-19 2024-11-19 09:30 - 18:40 avatar-img EK372

GO3MXP4NZRHEK241203

เดินทางวันที่ 03 ธ.ค. 2567 - 09 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-04 2024-12-04 02:00 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - MXP 2024-12-04 2024-12-04 09:05 - 13:10 avatar-img EK205
ZRH - DXB 2024-12-08 2024-12-09 21:50 - 07:05 avatar-img EK86
DXB - BKK 2024-12-09 2024-12-09 09:30 - 18:40 avatar-img EK372

GO3MXP4NZRHEK241226

เดินทางวันที่ 26 ธ.ค. 2567 - 01 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-27 2024-12-27 02:00 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - MXP 2024-12-27 2024-12-27 09:05 - 13:10 avatar-img EK205
ZRH - DXB 2024-12-31 2025-01-01 21:50 - 07:05 avatar-img EK86
DXB - BKK 2025-01-01 2025-01-01 08.55 - 18.05 avatar-img EK370
รหัสทัวร์ : QEGO3MXP-EK017