<br>•	อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน
<br>•	อุทยานแห่งชาติเย่หลิว 
<br>•	ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น
<br>•	 ตลาดซีเหมินติง
<br>•	ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
 • : 022465888

GO TAIWAN Alishan So Lucky!838837 5วัน 3คืน โดยสายการบิน China Airlines (CI)

รหัสทัวร์
: QEGO1TPE-CI017
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ไต้หวัน
สายการบิน
: CI
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ไทเป ไถ่ตง เถาหยวน เมืองนิวไทเป

Hightlightไฮไลท์ทัวร์


• อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น
• ตลาดซีเหมินติง
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1TPE3NTPECI240228
27 ก.พ. 256702 มี.ค. 2567

21,900

เต็ม
GO1TPE3NTPECI240306
05 มี.ค. 256709 มี.ค. 2567

22,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240313
12 มี.ค. 256716 มี.ค. 2567

22,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240319
19 มี.ค. 256723 มี.ค. 2567

22,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240327
26 มี.ค. 256730 มี.ค. 2567

22,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240511
10 พ.ค. 256714 พ.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240517
16 พ.ค. 256720 พ.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240518
17 พ.ค. 256721 พ.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240525
24 พ.ค. 256728 พ.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240531
31 พ.ค. 256704 มิ.ย. 2567

22,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240608
07 มิ.ย. 256711 มิ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240614
13 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240615
14 มิ.ย. 256718 มิ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240622
21 มิ.ย. 256725 มิ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240628
27 มิ.ย. 256701 ก.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240629
28 มิ.ย. 256702 ก.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240706
05 ก.ค. 256709 ก.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240713
12 ก.ค. 256716 ก.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240720
19 ก.ค. 256723 ก.ค. 2567

22,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240727
26 ก.ค. 256730 ก.ค. 2567

22,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240803
02 ส.ค. 256706 ส.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240810
09 ส.ค. 256713 ส.ค. 2567

22,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240817
16 ส.ค. 256720 ส.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240823
22 ส.ค. 256726 ส.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240824
23 ส.ค. 256727 ส.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240831
30 ส.ค. 256703 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240906
05 ก.ย. 256709 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240907
06 ก.ย. 256710 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240914
13 ก.ย. 256717 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240920
19 ก.ย. 256723 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240921
20 ก.ย. 256724 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240928
27 ก.ย. 256701 ต.ค. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241004
03 ต.ค. 256707 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241005
04 ต.ค. 256708 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241017
17 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241019
18 ต.ค. 256722 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241025
24 ต.ค. 256728 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241026
25 ต.ค. 256729 ต.ค. 2567

23,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 23.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
  [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือ เนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวัน หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
 • 03.20 น.

  ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวบินที่ CI838 : 03:20-08:00 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  08.00 น.

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  เดินทางสู่ เมืองหนานโถว Nantou Country มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ Wenwu Temple หรือ วัดกวนอู ตั้งอยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน แต่เดิมในอดีตริมฝั่งทะเลสาปสุริยันจันทราเป็นที่ตั้งของ 2 วัดเก่า คือวัดหลงฟิงและวัดหัวถัง ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองเกาะไต้หวันและได้สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าบริเวณทะเลสาปสุริยันจันทราในปีค.ศ. 1934 ส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลสาปเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมวัดเก่าทั้ง 2 แห่ง ทางญี่ปุ่นจึงได้จ่ายค่าชดเชยให้ทางการไต้หวันโดยการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นบนไหล่เขาทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนวัดเก่าทั้งสองที่เสียหายจากน้ำท่วมจึงเป็น วัดเหวินหวู่ ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของวัดนี้เต็มไปด้วยงานแกะสลักหินจำนวนมากรวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน นำท่านช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเจียอี้ เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ให้เลือกชิมอาหารและขนมพื้นเมืองแสนอร่อย ที่นี่มีสินค้าท้องถิ่นให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยทางทิศใต้ของถนน จะมีน้ำพุตั้งอยู่กึ่งกลางตลาด แบ่งถนนออกเป็น 2 เลน สำหรับรถที่วิ่งสัญจรในช่วงกลางวัน และเป็นถนนคนเดินในช่วงกลางคืน

  เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็น

  ที่พัก

  Mega Hotel Chiayi หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
  เดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านแวะชิมชาอู่หลง ณ ร้านชา ชมการสาธิตการชงชา และประโยชน์จากการดื่มชา ที่นิยมปลูกกันมาก ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูง และอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีของที่นี่ ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดี กลมกล่อมและพันธุ์ชาของที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
  นำท่านไปนั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ที่อุดมไปด้วยพลังชี่ ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้นั่นเอง (รวมนั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง หลังจากนั้นนำท่านสู่ ตลาดไถจง Taichung Night Market ตลาดกลางคืน แหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้า และของกินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน (มื้อที่ 4)

  ที่พัก

  Ren Mei Fashion Hotel หรือเทียบเท่าระดับ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
  นำท่านเดินทางจากเมืองไถจง เข้าสู่เมืองไทเป นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) ท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
  นำท่าน ช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6 ) เมนู Xiao Long Bao
  ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
  นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง

  เย็น

  อิสระอาหารกลางเย็น ณ ตลาดซีเหมินติง

  ที่พัก

  Guide Hotel Taipei Chongqing หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7 )
  นำท่านสู่ วัดหลงซาน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สำหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตำนานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน
  นำท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวไทเป นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8 ) เมนู Taiwan Seafood
  นำท่านเดินทางไปShopping กลอเรีย เอาทเลท เป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ที่มีชื่อเสียงและราคาถูก ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  22.30 น.

  อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการ EVA AIR เที่ยวบินที่ ( BR061 :22:30-01:25+1) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  01.25 น. +1

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

การชำระค่าบริการ

1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 

เงื่อนไขอื่น ๆ

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ณ วันที่มีการลงร้านทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 1,000 NTD/ท่าน/ร้าน ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าเอกสารเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าเอกสารเข้าเมือง กรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้เอกสารเข้าเมือง ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1TPE3NTPECI240228

เดินทางวันที่ 27 ก.พ. 2567 - 02 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-02-28 2024-02-28 03:20 - 08:00 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-03-02 2024-03-03 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240306

เดินทางวันที่ 05 มี.ค. 2567 - 09 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-03-06 2024-03-06 03:20 - 08:00 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-03-09 2024-03-09 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240313

เดินทางวันที่ 12 มี.ค. 2567 - 16 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-03-13 2024-03-13 03:20 - 08:00 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-03-16 2024-03-17 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240319

เดินทางวันที่ 19 มี.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-03-20 2024-03-20 03:20 - 08:00 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-03-23 2024-03-24 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240327

เดินทางวันที่ 26 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-03-27 2024-03-27 03:20 - 08:00 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-03-30 2024-03-31 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240511

เดินทางวันที่ 10 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-05-11 2024-05-11 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-05-14 2024-05-14 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240517

เดินทางวันที่ 16 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-05-17 2024-05-17 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-05-20 2024-05-20 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240518

เดินทางวันที่ 17 พ.ค. 2567 - 21 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-05-18 2024-05-18 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-05-21 2024-05-21 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240525

เดินทางวันที่ 24 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-05-25 2024-05-25 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-05-28 2024-05-28 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240531

เดินทางวันที่ 31 พ.ค. 2567 - 04 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-06-01 2024-06-01 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-06-04 2024-06-04 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240608

เดินทางวันที่ 07 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-06-07 2024-06-07 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-06-11 2024-06-11 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240614

เดินทางวันที่ 13 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-06-14 1970-01-01 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-06-17 2024-06-17 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240615

เดินทางวันที่ 14 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-06-15 2024-06-15 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-06-18 2024-06-18 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240622

เดินทางวันที่ 21 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-06-22 2024-06-22 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-06-25 2024-06-25 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240628

เดินทางวันที่ 27 มิ.ย. 2567 - 01 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-06-28 2024-06-27 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-07-01 2024-07-01 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240629

เดินทางวันที่ 28 มิ.ย. 2567 - 02 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-06-29 2024-06-29 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-07-02 2024-07-02 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240706

เดินทางวันที่ 05 ก.ค. 2567 - 09 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-07-06 2024-07-06 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-07-09 2024-07-09 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240713

เดินทางวันที่ 12 ก.ค. 2567 - 16 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-07-13 2024-07-13 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-07-16 2024-07-16 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240720

เดินทางวันที่ 19 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-07-20 2024-07-20 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-07-23 2024-07-23 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240727

เดินทางวันที่ 26 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-07-27 2024-07-27 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-07-30 2024-07-30 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240803

เดินทางวันที่ 02 ส.ค. 2567 - 06 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-03 2024-08-03 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-06 2024-08-06 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240810

เดินทางวันที่ 09 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-10 2024-08-10 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-13 2024-08-13 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240817

เดินทางวันที่ 16 ส.ค. 2567 - 20 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-17 2024-08-17 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-20 2024-08-20 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240823

เดินทางวันที่ 22 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-23 2024-08-23 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-26 2024-08-26 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240824

เดินทางวันที่ 23 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-24 2024-08-24 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-27 2024-08-27 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240831

เดินทางวันที่ 30 ส.ค. 2567 - 03 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-31 2024-08-31 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-03 2024-09-03 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240906

เดินทางวันที่ 05 ก.ย. 2567 - 09 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-06 2024-09-06 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-09 2024-09-09 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240907

เดินทางวันที่ 06 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-07 2024-09-07 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-02-12 1970-01-01 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240914

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-14 2024-09-14 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-17 2024-09-17 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240920

เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-20 2024-09-20 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-23 2024-09-23 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240921

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-21 2024-09-21 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-24 2024-09-24 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240928

เดินทางวันที่ 27 ก.ย. 2567 - 01 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-28 2024-09-28 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-01 2024-10-01 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241004

เดินทางวันที่ 03 ต.ค. 2567 - 07 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-04 2024-10-04 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-07 2024-10-07 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241005

เดินทางวันที่ 04 ต.ค. 2567 - 08 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-05 2024-10-05 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-08 2024-10-08 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241017

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-18 2024-10-18 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-21 2024-10-21 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241019

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-19 2024-10-19 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-22 2024-10-22 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241025

เดินทางวันที่ 24 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-25 2024-10-25 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-28 2024-10-28 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241026

เดินทางวันที่ 25 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-26 2024-10-26 08:30 - 13:10 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-29 2024-10-29 23:25 - 02:20 avatar-img CI837
รหัสทัวร์ : QEGO1TPE-CI017