<br> นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เส้นทางที่ติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
<br> อุทยานธรณีเย๋หลิว 
<br> ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
<br> ซีเหมินติง, GLORIA OUTLETS 
<br> ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
 • : 02-246-5888,02-277-1111

GO TAIWAN Alishan So Lucky!838837 5วัน 3คืน โดยสายการบิน China Airlines (CI)

รหัสทัวร์
: QEGO1TPE-CI017
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: China Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ไทเป ไถ่ตง เถาหยวน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์


นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เส้นทางที่ติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
อุทยานธรณีเย๋หลิว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง, GLORIA OUTLETS
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
BKK
- -
TPE
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
TPE
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1TPE3NTPECI240725
25 ก.ค. 256729 ก.ค. 2567

19,900

เต็ม
GO1TPE3NTPECI240802
02 ส.ค. 256706 ส.ค. 2567

18,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240809
09 ส.ค. 256713 ส.ค. 256722,900

19,900

เต็ม
GO1TPE3NTPECI240816
16 ส.ค. 256720 ส.ค. 2567

19,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240822
22 ส.ค. 256726 ส.ค. 2567

19,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240823
23 ส.ค. 256727 ส.ค. 2567

19,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240830
30 ส.ค. 256703 ก.ย. 2567

19,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240905
05 ก.ย. 256709 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240906
06 ก.ย. 256710 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240913
13 ก.ย. 256717 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI240919
19 ก.ย. 256723 ก.ย. 2567

21,900

ติดต่อเรา
GO1TPE3NTPECI240920
20 ก.ย. 256724 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241003
03 ต.ค. 256707 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241011
11 ต.ค. 256715 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241017
17 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241018
18 ต.ค. 256722 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241024
24 ต.ค. 256728 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1TPE3NTPECI241025
25 ต.ค. 256729 ต.ค. 2567

23,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 23.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport ขาออก ชั้น 4 ประตู 10 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
  [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
 • 02.40 น.

  ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน Taiwan โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องไป-กลับ)

  07.25 น.

  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน Taoyuan International Airport หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี
  นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ Wenwu Temple หรือ วัดกวนอู ตั้งอยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปราถนา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน แต่เดิมในอดีตริมฝั่งทะเลสาปสุริยันจันทราเป็นที่ตั้งของ 2 วัดเก่า คือวัดหลงฟิง Longfeng Temple และวัดหัวถัง Huatang of Shuishotsun ชาวบ้านกลัวว่าน้ำจากทะเลสาบสุริยันจันทรา จะทะลักเข้ามาท่วมวัดหลงเฟิงและวัดหัวถัง จึงสร้างวัดเหวินหวู่ขึ้น แล้วรวมวัดทั้งสองแห่งไว้ในวัดเหวินหวู่เพียงแห่งเดียว และสร้างกำแพงให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับน้ำจากทะเลสาบสุริยันจันทราที่หนุนขึ้นสูง ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของวัดนี้เต็มไปด้วยงานแกะสลักหินจำนวนมากรวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยตัววิหารใหญ่แบ่งออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบล้อมอยู่ด้านข้าง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของทะเลสาบสุริยันจันทราอีกด้วย
  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน และยังมีเส้นทางจักรยานรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ที่ถูกจัดอันดับให้ติดอยู่ 1 ใน 10 ของเส้นทางจักรยานทั่วโลก โดย ซีเอ็นเอ็นโก (CNNGO) ทะเลสาบสุริยันจันทรามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 748 เมตร มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ โดยทางตอนใต้ของเกาะลาลู มีรูปร่างกลมคล้ายกับพระจันทร์ ส่วนทางตอนเหนือของเกาะ มีรูปร่างคล้ายกับพระอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั่นเอง และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน นั่งเรือยอร์ชล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง Xuanguang Temple สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยัน Sun Lake และทะเลสาบจันทรา Moon Lake ภายในวัดมีรูปทองคำของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” และยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ Chiayi ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเล ถือเป็นเมืองเดียวในไต้หวันที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (Southwest Coast National Scenic Area) และอุทยานแห่งชาติซีลาหย่า โดยทั้ง 3 แห่งนี้ ล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงาม ตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยวี่ซัน ยอดเขาที่สูงที่สุดของไต้หวันอีกด้วย ทำให้เจียอี้มีระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำประมงและเพาะเลี้ยงหอยนางรมเป็นอย่างยิ่ง
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮั่ว Wenhua night market ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเจียอี้ ในตอนกลางวันถนนเหวิ่นฮว่า เป็นถนนสำหรับการคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆ ทั่วไปและกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน

  เย็น

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  Mega Hotel Chiayi หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานไต้หวัน (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นโรงแรมข้างต้นสำหรับนำเสนอ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่เข้าพักได้ ในระดับทียบเท่ากันตามมาตรฐาน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Forest เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ที่อุดมไปด้วยพลังชี่ ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้นั่นเอง และที่นี่ยังเป็นเส้นทางเดินป่ายอดฮิตของนักท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะป่าสนแห่งนี้มีวิวธรรชาติหลากหลายมุม ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเส้นทางป่าสนที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และอีก 1 จุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ เส้นทางรถไฟอาลีซาน (Alishan Forest Railway) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานอาลีซาน เป็นเส้นทางรถไฟโบราณสายพิเศษที่สร้างขึ้นในปี 2442 แต่เดิมสร้างเพื่อใช้ลำเลียงต้นไม้ลงมาจากภูเขา โดยมีความสูงประมาณ 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เส้นทางรถไฟอาลีซานแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับสถานี 4 หลัก อย่างสถานี Beimen สถานี Zhuqi สถานี Fenqihu และสถานี Alishan โดยทั้ง 4 สถานี จะมีแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน จึงไม่แปลกที่ เส้นทางรถไฟอาลีซาน (Alishan Forest Railway) จะติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก และสิ่งที่ทำให้รถไฟอาลีซาน มีความพิเศษกว่ารถไฟหลายแห่งก็คือ จะมีรถไฟโบราณสีแดง วิ่งผ่านป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ตลอด 2 ข้างทาง และจะไต่ระดับความสูงขึ้นเขาไปเรื่อยๆ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามที่หาดูยากตลอดเส้นทาง (รวมนั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว Alishan Forest Railway)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  นำท่านแวะชิม ชา ณ ร้านชา Tea Shop ชมการสาธิตการชงชา และประโยชน์จากการดื่มชา ที่นิยมปลูกกันมาก ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูง และอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีของที่นี่ ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดี และกลมกล่อม อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง Taichung ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีสภาพอากาศที่อบอุ่นน่าเที่ยวตลอดทั้งปี
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดไถจง Taichung Night Market ตลาดกลางคืน แหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้าและของกิน ของไถจง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน

  ที่พัก

  Ren Mei Fashion Hotel หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานไต้หวัน (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นโรงแรมข้างต้นสำหรับนำเสนอ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่เข้าพักได้ ในระดับทียบเท่ากันตามมาตรฐาน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
  นำท่านเดินทากลับสู่ ไทเป Taipei ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ยิ่งกว่านั้นมหานครแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสีสันของความทันสมัย และนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก จึงทำให้ที่นี่มีชีวิตชีวา ดึงดูดให้ผู้คนที่รักการท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนไม่รู้เบื่อ อย่างไม่ขาดสาย
  นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด Vigor Pineapple ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้ แนะนำให้ท่านซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, นูกัส, เห็ดทอด เป็นต้น)
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว Yehliu Geopark ซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ตั้งอยู่บนภูเขาต้าถุน หากมองจากมุมบน จะมีลักษณะเหมือนเต่ายักษ์ที่ลอยอยู่ในทะเล อุทยานธรณีแห่งนี้เกิดจากการผุกร่อนของหิน การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้ภูมิศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนกลายเป็นอุทยานธรรมชาติที่สำคัญของไต้หวัน โขดหินบางก้อนก็มีลักษณะคล้ายภาพสิ่งของต่างๆ อาทิเช่น เทียน รองเท้าของเทพธิดา ไอศครีม แผนที่เกาะไต้หวัน ฯลฯ และที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดทั่วโลกก็คือ “หินเศียรราชินี”

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนูพิเศษ!! Taiwan Seafood
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street (ถ้าตรงวันศุกร์-อาทิตย์ หรือ ช่วงงานเทศกาลต่างๆจะต้องเปลี่ยนเป็นรถประจำทาง) ในอดีตจิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองของไต้หวันนั่นเอง และที่นี่ยังมีความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน Lungshan Temple เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหาย แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวเอาไว้ว่าวัดหลงซานเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน และที่วัดหลงซานแห่งนี้ยังมีเทพเจ้าที่หนุ่มสาวทั้งชาวไต้หวัน และชาวต่างชาติให้ความนิยมมาไหว้ขอพรก็คือ "ผู้เฒ่าจันทรา" เทพเจ้าแห่งตำนานด้ายแดงผู้กุมชะตาบุพเพสันนิวาส โดยเชื่อว่าหากไปขอด้ายแดงกับผู้เฒ่าจันทราก็จะสมหวังในเรื่องความรักและจะได้พบเนื้อคู่ สายมูต้องรู้ : เคล็ดลับการขอพรความรักจากผู้เฒ่าจันทรา ให้บอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด พร้อมบอกที่อยู่ ให้บอกลักษณะของเนื้อคู่ที่ต้องการให้ชัดเจน พร้อมกับอธิษฐานขอด้ายแดง ขอให้ผู้เฒ่าจันทราบันดาลให้การขอพรสมหวัง หลังจากนั้นให้หยิบ ไม้ปวย หรือ "เซ้งปวย" ที่มีลักษณะเป็นไม้ประกบคู่สีแดงขึ้นมาโยนเสี่ยงทาย โดยจะต้องประกบคู่แล้วโยนเสี่ยงทายลงบนพื้น ให้โยนไม้ปวยให้สูงเหนือศีรษะของผู้เสี่ยงทาย หรือโยนให้สูงกว่าโต๊ะ หรือแท่นบูชา โดยมีโอกาสโยนไม้ปวยเสี่ยงทายได้ถึง 3 ครั้ง และถ้าได้คำตอบแล้ว ไม่ควรถามซ้ำในคำถามเดิมอีก ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาตรงใจหรือไม่ 1. คว่ำ 1 ข้าง หงาย 1 ข้าง หมายถึง ใช่ ได้ ถูกต้อง 2. คว่ำทั้ง 2 ข้าง หมายถึง ไม่ใช่ ไม่ได้ ไม่ถูกต้อง 3. หงายทั้ง 2 ข้าง หมายถึง ไม่แน่ใจ ไม่สามารถให้คำตอบได้
  นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นที่นิยมมากที่สุดในไต้หวัน คือ ซีเหมินติง Ximending หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ ระดับโลก ร่วมทั้งมีร้านอาหารแสนอร่อย มีให้ชิมอย่างมากมาย และยังมีร้าน ART TOY ชื่อดังอย่าง POP MART สาขาที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยู่ในใจกลางซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  เย็น

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  Le Room Hotel Kaifeng หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานไต้หวัน (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นโรงแรมข้างต้นสำหรับนำเสนอ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่เข้าพักได้ ในระดับทียบเท่ากันตามมาตรฐาน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7 )
  นำท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คอันสำคัญของไทเปที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อไต้หวัน ภายในห้องมีการจัดแสดงประวัติและสิ่งของต่างๆเกี่ยวกับท่านนายพลเจียงไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร. ซุนหยัดเซ็น จนก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ เป็นแหล่งรวมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่หาดูได้ยาก ***หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2567 เป็นต้นไป กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันได้ประกาศยกเลิกพิธี “เปลี่ยนเวรของทหารรักษาการณ์ ที่บริเวณหน้ารูปปั้นท่านนายพลเจียงไคเช็ค ที่มีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ”
  นำท่านช้อปปิ้ง ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium Shop ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา
  นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 Taipei 101 Tower ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ใช้เวลาขึ้นถึงชั้น 89 เพียงแค่ 37 วินาทีเท่านั้น (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ** ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional บัตรชม ตึกไทเป 101 วิวชั้น 89 ผ่านทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งความประสงค์ ณ วันจองทัวร์ หรือแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วันทำการ**
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านเครื่องสำอางค์ Cosmetic Shop ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้กับคนที่ท่านรัก
  นำท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLETS ซึ่งเป็นห้างเอาท์เล็ตสไตล์อเมริกันแห่งแรกในไต้หวัน ตั้งอยู่บริเวณติดกับสถานีรถไฟความเร็วสูงและสถานีรถไฟฟ้าเถาหยวน เอาท์เล็ตแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟส ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 3 เฟส ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติเฉลี่ยประมาณ 35% ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์

  เย็น

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน Taoyuan International Airport

  22.30 น.

  อำลา ไต้หวัน Taiwan เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย Suvarnabhumi Airport โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  01.25 น. +1

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) Suvarnabhumi Airport โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.   การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.      ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

3.      การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 15,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง ** 45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

4.      กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

5.   กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก

**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563ดังนี้

1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1.      ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2.      ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมไต้หวัน)

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

3.      ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.      เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.      ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 23 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ

6.      ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

7.      อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

8.      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

9.      ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตรานี้ไม่รวม

1.      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)

2.      ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ  ** อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท **

3.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน

4.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6.    ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์) ชำระที่สนามบิน

7.      ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)

GO1TPE3NTPECI240725

เดินทางวันที่ 25 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-07-26 2024-07-26 02:40 - 07:25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-07-29 2024-07-29 22:40 - 01:25 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240802

เดินทางวันที่ 02 ส.ค. 2567 - 06 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-03 2024-08-03 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-06 2024-08-06 22.40 - 01.25+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240809

เดินทางวันที่ 09 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-10 2024-08-10 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-13 2024-08-13 22.40 - 01.35+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240816

เดินทางวันที่ 16 ส.ค. 2567 - 20 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-17 2024-08-17 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-20 2024-08-20 22.40 - 01.25+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240822

เดินทางวันที่ 22 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-23 2024-08-23 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-26 2024-08-26 22:40 - 01:25 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240823

เดินทางวันที่ 23 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-24 2024-08-24 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-08-27 2024-08-27 22.40 - 01.25+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240830

เดินทางวันที่ 30 ส.ค. 2567 - 03 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-08-31 2024-08-31 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-03 2024-09-03 22.40 - 01.25+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240905

เดินทางวันที่ 05 ก.ย. 2567 - 09 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-06 2024-09-06 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-09 2024-09-09 22.40 - 01.25+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240906

เดินทางวันที่ 06 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-07 2024-09-07 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-02-12 1970-01-01 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240913

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-14 2024-09-14 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-17 2024-09-17 22.40 - 01.25+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240919

เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-20 2024-09-20 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-23 2024-09-23 22.40 - 01.25+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI240920

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-09-21 2024-09-21 02.40 - 07.25 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-09-24 2024-09-24 22.40 - 01.25+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241003

เดินทางวันที่ 03 ต.ค. 2567 - 07 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-04 2024-10-04 03:20 - 08:00 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-07 2024-10-07 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241011

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-12 2024-10-12 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-15 2024-10-15 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241017

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-18 2024-10-18 03:20 - 08:00 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-21 2024-10-21 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-19 2024-10-19 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-22 2024-10-22 2240 - 0125+1 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241024

เดินทางวันที่ 24 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-25 2024-10-25 03.05 - 07.50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-28 2024-10-28 23:25 - 02:20 avatar-img CI837

GO1TPE3NTPECI241025

เดินทางวันที่ 25 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-26 2024-10-26 03:05 - 07:50 avatar-img CI838
TPE - BKK 2024-10-29 2024-10-29 23:25 - 02:20 avatar-img CI837
รหัสทัวร์ : QEGO1TPE-CI017