ไหว้พระ 9 วัด<br>
1.วัดหมั่นโหม่ 2.ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ 3.เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ <br>
4.วัดแชกงหมิว 5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา 6.วัดเจ้าแม่ทับทิม<br>
7.วัดนางชีฉีหลิน 8.วัดหวังต้าเซียน 9.ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ <br>
พักโรงแรม 4 ดาว<br>
เมนูสุดพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง , บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง (เครื่องดื่ม,น้ำอัดลม เบียร์ ไม่อั้น!!)
 • : 02-246-5888,02-277-1111

GO HONGKONG ฮ่องกง สายมูทันใจ ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

รหัสทัวร์
: QEGO1HKG-EK035
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฮ่องกง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ไหว้พระ 9 วัด
1.วัดหมั่นโหม่ 2.ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ 3.เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
4.วัดแชกงหมิว 5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา 6.วัดเจ้าแม่ทับทิม
7.วัดนางชีฉีหลิน 8.วัดหวังต้าเซียน 9.ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่
พักโรงแรม 4 ดาว
เมนูสุดพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง , บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง (เครื่องดื่ม,น้ำอัดลม +เบียร์ ไม่อั้น!!)

รายละเอียดทัวร์

 • 10.00 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
  หมายเหตุ :
  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และ ไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

  14.05 น.

  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย เที่ยวบินที่ EK384 ( 014.05-18.05) (มีอาหารร้อนบริการบนเครื่อง)

  18.05 น.

  เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก ฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

  เย็น

  อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

  พักที่

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือ Starphire Hotel l หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หมายเหตุ โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซํา ฮ่องกง (มื้อที่ 1)
  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kwun Yam Temple Hung Hom) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” หรือ ที่เรียกอีกชื่อว่า “วันเปิดทรัพย์” เชื่อกันว่าจะนำพาลาภก้อนใหญ่มาให้อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของเซียมซีที่แม่นมากอีกด้วย ผู้คนมักมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรโชคลาภ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 วัดนี้เคยมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวัดฮ่องฮำหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทว่าชาวบ้านที่เข้าไปหลบภัยในวัดฮ่องฮำกลับปลอดภัยไม่ได้รับความบาดเจ็บ รวมถึงตัววัดก็ไม่ได้รับความเสียหายแบบน่าเหลือเชื่อ จึงทำให้ชาวบ้านศรัทธาและเลื่อมใสในวัดแห่งนี้มากยิ่งขึ้น
  วัดหยวน หยวน (Yuen Yuen Institute) เสริมดวงต่อชะตา ขอพร ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิเต๋า วัดหยวน หยวน จุดเด่นของวัดอยู่ที่ วิหารสวรรค์ หรือ หอฟ้า อาคารรูปทรง 6 เหลี่ยม สร้างขึ้นตามแบบของหอฟ้าเทียนถานของเมืองปักกิ่งประเทศจีน วัดแห่งนี้สร้างตามหลักฮวงจุ้ย โดยด้านหลังมีภูขา เพื่อรับพลังมังกรจากภูเขาด้านหลัง ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เสือขาว ขั้นตอนการขอพร 1.ไหว้องค์โต่วหมู่หยวนจุน เทพมารดาขององค์ไท้ส่วยทั้ง 60 องค์ ชาวจีนในไทยนิยมเรียกท่านว่า องค์เต้าบ้อ ส่วนวิหารชั้น3 จะเป็นวิหาร 3 พระศาสดา วิหารหลัก เป็นที่ประทับรวมของ องค์พระศาสดาทั้งสาม (อันได้แก่พระพุทธเจ้า, พระศาสดาของลัทธิเต๋า และขงจื้อ) 2.ไหว้องค์ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา และบูชามานานกว่า 3,000 ปี ไหว้องค์ไท่ส่วยเอี๊ย เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองชะตาชีวิตจากหนักเป็นเบาและเปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดี ให้กล่าวชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด อธิษฐานให้ท่านไท้ส่วยเอี้ยช่วยคุ้มครองดวงชะตาชีวิต
  นำท่านสู่ หาดรีพัสล์เบย์ ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี
  หากเดินทางเข้ามาภายในวัดแล้วด้านซ้ายมือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม และด้านขวามือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม หรือเจ้าแม่ทินเห่า เชื่อว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลที่คอยปกปักรักษาชาวประมงและยังเป็นเทพแห่งโชคลาภ สามารถขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร, ขอพรให้ป้องกันจากภัยอันตราย กับเจ้าแม่ทับทิม, ขอโชคลาภความมั่งคั่งกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอลูกกับพระสังกัจจายน์โพธิสัตว์, เดินข้ามสะพานต่ออายุ, ขอพรเรื่องการงาน และธุรกิจจากเหรียญจีนโบราณแต่งโชคลาภ และยังสามารถขอพรเทพเจ้าความรักได้ด้วย เรียกว่ามาทีเดียวได้ขอพรกันครบเลย..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ..
  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kwun Yam Temple Hung Hom) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” หรือ ที่เรียกอีกชื่อว่า “วันเปิดทรัพย์” เชื่อกันว่าจะนำพาลาภก้อนใหญ่มาให้อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของเซียมซีที่แม่นมากอีกด้วย ผู้คนมักมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรโชคลาภ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 วัดนี้เคยมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวัดฮ่องฮำหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทว่าชาวบ้านที่เข้าไปหลบภัยในวัดฮ่องฮำกลับปลอดภัยไม่ได้รับความบาดเจ็บ รวมถึงตัววัดก็ไม่ได้รับความเสียหายแบบน่าเหลือเชื่อ จึงทำให้ชาวบ้านศรัทธาและเลื่อมใสในวัดแห่งนี้มากยิ่งขึ้น
  นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว
  วัดหยวน หยวน (Yuen Yuen Institute) เสริมดวงต่อชะตา ขอพร ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิเต๋า วัดหยวน หยวน จุดเด่นของวัดอยู่ที่ วิหารสวรรค์ หรือ หอฟ้า อาคารรูปทรง 6 เหลี่ยม สร้างขึ้นตามแบบของหอฟ้าเทียนถานของเมืองปักกิ่งประเทศจีน วัดแห่งนี้สร้างตามหลักฮวงจุ้ย โดยด้านหลังมีภูขา เพื่อรับพลังมังกรจากภูเขาด้านหลัง ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เสือขาว
  วัดเจ้าแม่ทับทิม (Tin Hau Temple at Yau Ma Tei) ตั้งอยู่ที่บริเวณ Yau Ma Tei Station ถือเป็น วัดเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ถือเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง สังเกตได้ว่าพื้นที่ของประเทศจีนซึ่งมีดินแดนติดทะเลจะมีการบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเชื่อกัน ว่าท่านจะช่วยคุ้มครองให้รอดพันภัยพิบัติทางทะเล ช่วยให้การเดินทางราบรื่น ปัดเป่าความช่วยร้าย เดินทางปลอดภัย ราบรื่น
  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
  นำท่านสู่ หาดรีพัสล์เบย์ ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี หากเดินทางเข้ามาภายในวัดแล้วด้านซ้ายมือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม และด้านขวามือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม หรือเจ้าแม่ทินเห่า เชื่อว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลที่คอยปกปักรักษาชาวประมงและยังเป็นเทพแห่งโชคลาภ สามารถขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร, ขอพรให้ป้องกันจากภัยอันตราย กับเจ้าแม่ทับทิม, ขอโชคลาภความมั่งคั่งกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอลูกกับพระสังกัจจายน์โพธิสัตว์, เดินข้ามสะพานต่ออายุ, ขอพรเรื่องการงาน และธุรกิจจากเหรียญจีนโบราณแต่งโชคลาภ และยังสามารถขอพรเทพเจ้าความรักได้ด้วย เรียกว่ามาทีเดียวได้ขอพรกันครบเลย..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ..
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดหมั่นโหม่ Man Mo Temple เด่นในเรื่องขอพรด้านการเรียน เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง ตั้งอยู่ที่ย่าน Sheung Wan และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดหมั่นโหม่ทั้งหมดในฮ่องกง ภายในวิหารมีขดธูปแขวนตัดกับฉากหลังสีแดงและสีทองอันสง่างาม ทำให้บรรยากาศดูศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ สร้างขึ้นสำหรับสักการบูชาเทพเจ้าหมั่นไตกวั้น (Man) เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ (ด้านบุ๋น) และเทพเจ้าโหมวไตกวั้น (Mo) หรือเทพเจ้ากวนอู เทพแห่งสงคราม (ด้านบู้) เทพด้านบู๊ซึ่งเป็นเทพแห่งสงคราม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Kwun Yam Temple Hung Hom ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” หรือ ที่เรียกอีกชื่อว่า “วันเปิดทรัพย์” เชื่อกันว่าจะนำพาลาภก้อนใหญ่มาให้อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของเซียมซีที่แม่นมากอีกด้วย ผู้คนมักมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรโชคลาภ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 วัดนี้เคยมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวัดฮ่องฮำหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทว่าชาวบ้านที่เข้าไปหลบภัยในวัดฮ่องฮำกลับปลอดภัยไม่ได้รับความบาดเจ็บ รวมถึงตัววัดก็ไม่ได้รับความเสียหายแบบน่าเหลือเชื่อ จึงทำให้ชาวบ้านศรัทธาและเลื่อมใสในวัดแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
  นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดหยวน หยวน Yuen Yuen Institute เน้นด้านเสริมดวงต่อชะตา ขอพร ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิเต๋า วัดหยวน หยวน จุดเด่นของวัดอยู่ที่ วิหารสวรรค์ หรือ หอฟ้า อาคารรูปทรง 6 เหลี่ยม สร้างขึ้นตามแบบของหอฟ้าเทียนถานของเมืองปักกิ่งประเทศจีน วัดแห่งนี้สร้างตามหลักฮวงจุ้ย โดยด้านหลังมีภูขา เพื่อรับพลังมังกรจากภูเขาด้านหลัง ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เสือขาว
  ขั้นตอนการขอพร
  1.ไหว้องค์โต่วหมู่หยวนจุน เทพมารดาขององค์ไท้ส่วยทั้ง 60 องค์ ชาวจีนในไทยนิยมเรียกท่านว่า องค์เต้าบ้อ ส่วนวิหารชั้น3 จะเป็นวิหาร 3 พระศาสดา วิหารหลัก เป็นที่ประทับรวมของ องค์พระศาสดาทั้งสาม (อันได้แก่พระพุทธเจ้า, พระศาสดาของลัทธิเต๋า และขงจื้อ)
  2.ไหว้องค์ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา และบูชามานานกว่า 3,000 ปี ไหว้องค์ไท่ส่วยเอี๊ย เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองชะตาชีวิตจากหนักเป็นเบาและเปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดี ให้กล่าวชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด อธิษฐานให้ท่านไท้ส่วยเอี้ยช่วยคุ้มครองดวงชะตาชีวิต
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม Tin Hau Temple at Yau Ma Tei ที่ Yau Ma Tei Station ถือเป็น วัดเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ถือเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง สังเกตได้ว่าพื้นที่ของประเทศจีนซึ่งมีดินแดนติดทะเลจะมีการบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเชื่อกัน ว่าท่านจะช่วยคุ้มครองให้รอดพันภัยพิบัติทางทะเล ช่วยให้การเดินทางราบรื่น ปัดเป่าความช่วยร้าย เดินทางปลอดภัย ราบรื่น

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)
  นำท่านชม การแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights) ณ ริมอ่าววิคตอเรีย วิวตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึก ทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูนในยามค่ำคืนที่เปิดไฟอย่างสวยงาม ในแต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ เข้ากับจังหวะเพลงตลอดการแสดงโชว์

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Starphire Hotel หรือ Panda Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หมายเหตุ โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซํา ฮ่องกง (มื้อที่ 4)
  วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน (Wong Tai Sin Temple) ขอพร ท่านหว่องไท่ซิน ที่ช่ำอกันว่า “สามารถประทานพรให้ทุกคำขอ”
  สักการะ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะนำพาโชคลาภมาให้ เลื่องลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ เริ่มจากการไหว้ขอพร และตั้งจิตอธิษฐานด้านนอก นำธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่จะแจกถุงพลาสติกสำหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะนำวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิการอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะทั้ง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะที่เดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 ครั้ง เมื่อเดินจนครบให้กลับมายืนที่องค์ตรงกลาง บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรมองไปที่ใบหน้าของท่าน หลังจบพิธีทางวัดจะมอบก้อนทองเป็นของที่ระลึกให้คนละ 1 อัน (ชุดสักการะไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสักการะภายในวิหารเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชุดละ 100 HK$/ท่าน ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะเข้าสักการะ สามารถไหว้พระขอพรด้านนอกได้)
  ขอพรเนื้อคู่ เทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เรื่องการขอเนื้อคู่
  วิธีขอพรกับ เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก) ผู้ผูกด้ายแดง
  - สำหรับผู้หญิง: ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก
  - สำหรับผู้ชาย: ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
  จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา เดินทางสู่ สถานีตงชุง นำท่าน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 (Ngong Ping 360) ชมวิวมุมกว้าง 360 องศา ตลอดระยะทางทั้งหมด 5.7 กิโลเมตร (ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์นำท่านขึ้นชมโดยรถบัสแทน)
  นำท่านสักการะขอพรพระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน พระใหญ่เทียนถาน หรือ พระใหญ่เกาะลันเตา พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง และเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ปกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย
  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก

  21.00 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ EK385 (มีอาหารร้อนบริการบนเครื่อง)

  21.30-

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ EK385 (มีอาหารร้อนบริการบนเครื่อง) EK385 : 21.30-23.45)

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 
3. เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม**
4. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
6. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
7. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ 
ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิลเวอรี่ ร้านหยก เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 300 USD / ร้าน / ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต่างๆ (ทางรัฐบาลฮ่องกงประกาศยกเลิกเอกสารเข้าประเทศให้กับคนไทย  สามารถพำนักในฮ่องกงได้สูงสุด 30 วัน ในกรณีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้เอกสารเข้าประเทศผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอเอกสารเข้าประเทศและเอกสารตามที่สถานทูตกำหนด)
2.ค่าเอกสารเข้าประเทศเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม/ท่าน)
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ
7.ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ในกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจโรคหรือการกัก ตัวเพิ่มเติม  
8.ค่าประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกง
9.ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
10.ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
11.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
12.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
13.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%