ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามความต้องการ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บริการจองโรงแรมที่พัก บริการจองบัตรท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิเช่น Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360, Peak Tram (ฮ่องกง) Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Water Park, Dolphin Discovery ( สิงคโปร์ ) Universal Studio Japan, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea , Osaka Amazing Pass , Kansai Thru Pass ( ญี่ปุ่น )
  • : 02-246-5888,02-277-1111

แพ็กเกจ ทัวร์เกาะราชา+เกาะเฮ โดยเรือใบ Catamaran และ สปีดโบ๊ท

4.0
Code
: QEQTHKT-PK00126
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 1 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (1 วัน 1 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

แพ็กเกจ ทัวร์เกาะราชา+เกาะเฮ โดยเรือใบ Catamaran และ สปีดโบ๊ท

08.00 น.  รับลูกค้าจากที่พักสู่ท่าเรือหาดราไวย์
08.30 น.  ยินดีต้อนรับสู่ท่าเรือหาดราไวย์ ทำการเช็คอิน บริการชา กาแฟ ขนม เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือหาดราไวย์โดยเรือใบคาตามารัน มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ (The Coral Beach Club)
09.30 น. เดินทางถึง The Coral Beach Club (เกาะเฮ) พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดพร้อมสนุกไปกับกิจกรรมบนเกาะ Water sport ต่างๆ บนเกาะเฮ (ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม)
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. เดินทางออกจากเกาะเฮโดยเรือสปีดโบ๊ท มุ่งหน้าสู่เกาะราชา สนุกกับกิจกรรมดำน้ำ เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิดบริเวณจุดดำน้ำของเกาะราชา และนำทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด
15.00 น. เดินทางออกจากเกาะราชาเพื่อกลับสู่ท่าเรือหาดราไวย์
16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกทุกวัน)

เกาะราชา+เกาะเฮ

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-10 ปี

ไม่รวมรถรับ-ส่ง

1,290 บาท

1,090 บาท

รวมรถรับ-ส่ง

1,490 บาท

1,290 บาท

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

1. รถรับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ (ฟรีโซน ตัวเมือง กะตะ กะรน ป่าตอง) สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจรวมรถ

2. อาหารกลางวันบนเกาะเฮ

3. อุปกรณ์ดำน้ำ

4. ค่าทำเนียมขึ้นเกาะ

5. เก้าอี้ชายหาด

6. มัคคุเทศก์

7. เครื่องดิ่มและผลไม้

8. ประกันอุบัติเหตุ

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

รหัส : QEQTHKT-PK00126