ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามความต้องการ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บริการจองโรงแรมที่พัก บริการจองบัตรท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิเช่น Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360, Peak Tram (ฮ่องกง) Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Water Park, Dolphin Discovery ( สิงคโปร์ ) Universal Studio Japan, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea , Osaka Amazing Pass , Kansai Thru Pass ( ญี่ปุ่น )
  • : 02-246-5888,02-277-1111

แพ็กเกจ เรือใบ เกาะเฮ ซันเซ็ท

4.0
Code
: QEQTHKT-PK00120
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 0.5 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (0.5 วัน 0.5 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

ทริปดำน้ำ-สปีดโบ๊ท 1 วัน (เกาะพีพี+เกาะไข่นอก)

12.30-13.30 น.  รับลูกค้าจากที่พักสู่ท่าเรือหาดราไวย์
14.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ The Coral Beach Club (เกาะเฮ)
15.00 น. เดินทางถึงเกาะเฮ The Coral Beach Club พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดพร้อมสนุกไปกับกิจกรรมบนเกาะต่างๆ บนเกาะเฮ (ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม)
16.00 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ เพื่อมุ่งหน้าสู่อ่าวหินดำเพื่อดำน้ำ
16.30 น. เดินทางถึงอ่าวหินดำ (ด้านหลังของเกาะเฮ) เพื่อดำน้ำดูปะการัง
  จากนั้นมุ่งหน้าสู่แหลมพรมเทพ เพลิดเพลินกับบรรยากาศโดยรอบจากเกาะบอนและเกาะแก้วใหญ่ (เกาะรูปหัวใจ)
17.30 น. เดินทางถึงแหลมพรมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกและล่องเรือชมทิวทัศน์ เกาะมัน หาดยะนุ้ย และกาดในหาน อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำพร้อมไวน์และเครื่องดื่ม
18.30 น. ออกจากแหลมพรมเทพและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามจากเรือใบ
19.00 น. เดินทางถึงท่าเรือพร้อมความประทับใจ และนำทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกทุกวัน)

จุดนัดพบ

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-10 ปี

ภูเก็ต

1,299 บาท

1,199 บาท

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

1. รถรับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ (ฟรีโซน ตัวเมือง กะตะ กะรน ป่าตอง)

2. ก้าอี้บนชายหาด

3. อุปกรณ์ดำน้ำ

4. มัคคุเทศก์

5. เครื่องดื่มและผลไม้

6. ประกันอุบัติเหตุ

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

รหัส : QEQTHKT-PK00120